Even voorstellen

Nieuws


Aansluiting bij de Geschillencommissie

27/11/2015
Vanaf 1 januari 2016 is kinderdagverblijf Bambino voortaan aangesloten bij de Geschillencommissie.
Als u klachten heeft met betrekking over het kinderdagverblijf kunt u hiermee terecht bij Bambino of de Geschillencommissie. We hopen dat we kunnen proberen om er samen uit te komen, en vinden het daarom ook prettig als u tijdig komt met een klacht. Ook bestaat er de mogelijkheid om zich te wenden tot de Geschillencommissie waar Bambino bij aangesloten is. www.degeschillencommissie.nl. Dit gaat als volgt te werk:
  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl
  4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maak bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Ontwerp & realisatie: Bram Kersten Media